miễn nhiệm Chủ tịch nước

Cập nhập tin tức miễn nhiệm Chủ tịch nước

QH hoàn tất miễn nhiệm Chủ tịch nước

90,49% ĐBQH tán thành, 5,26% ĐBQH không tán thành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. 

Ngày 7/4, Thủ tướng mới tuyên thệ

Chủ tịch nước sẽ trình QH miễn nhiệm Thủ tướng ngày 6/4. Ngay sau khi được bầu vào ngày hôm sau, Thủ tướng mới sẽ tuyên thệ trước QH.