Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sáng 17/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã đồng thuận thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2023, niêm yết trên sàn HNX hoặc HOSE, mở rộng mạng lưới, chi nhánh tại nước ngoài...

Theo đó, ĐHCĐ NamABank  đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng (tăng 15,4%), huy động vốn tăng 12,8%, dư nợ cho vay tăng 10,4% so với năm 2022…

Song song đó, ĐHCĐ NamABank đã nhất trí kế hoạch mở rộng mạng lưới, thị phần kinh doanh đa quốc gia, thành lập ngân hàng 100% vốn của NamABank hoặc chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài (dự kiến là khu vực châu Á).

Đại hội cổ đông NamABank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên TTCK, mở rộng chi nhánh tại nước ngoài trong năm 2023. (Ảnh: HG)

Đại hội năm 2023 tiếp tục thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ 846 triệu cổ phiếu đang lưu hành của NamABank lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), tùy điều kiện của thị trường. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022 nhưng sau đó chủ động hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường.

Ngân hàng đã tham gia và xử lý thành công 3 quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai. 

HĐQT NamABank trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2023 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2023, tối thiểu 20 tỷ đồng. 

Nếu kế hoạch lợi nhuận đặt mục tiêu đề ra, quỹ thù lao, thưởng, các lợi ích và chi phí khác của HĐQT và BKS sẽ lên tới 78 tỷ đồng. 

HĐQT của NamABank có 6 thành viên, tuy nhiên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Ngọc Tâm hưởng lương theo quỹ lương cho Ban điều hành. BKS của ngân hàng có 3 thành viên. 

Như vậy, ngân sách 78 tỷ đồng sẽ được chi cho 8 cá nhân, bình quân mỗi cá nhân là 9,75 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông cũng đã nhất trí thông qua kế hoạch tiếp tục tham gia việc tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt. 

Ngoài ra, ĐHCĐ NamABank đã thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tăng vốn điều lệ.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản NamABank đạt gần 180.000 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.268 tỷ đồng, tăng hơn 26%. Nam Á là một trong 4 ngân hàng đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực Quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III.

Hiện cổ đông lớn nhất tại Nam A Bank là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương. Doanh nghiệp này sở hữu 9,436% vốn điều lệ của ngân hàng, do ông Nguyễn Văn Hoàng làm đại diện theo pháp luật.

VIB thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 35%Sáng 15/3, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam đã thông qua phương án chia cổ tức với tỷ lệ 35% và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 12.200 tỷ đồng trong năm 2023.