Tại báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đánh giá việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được giao của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ về đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Theo đó, Quỹ chậm ban hành quy chế cho vay gián tiếp, chưa ban hành quy chế tài trợ và cho vay trực tiếp.

Đến thời điểm kiểm toán, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực hiện việc cho vay trực tiếp, chưa thực hiện hoạt động tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mẫu đơn đề nghị được Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi.

Số lượng doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn vay hỗ trợ rất hạn chế, chỉ bằng hình thức ủy thác qua ngân hàng thương mại với số vốn đã giải ngân là 101,36 tỷ đồng (chỉ bằng 12% vốn điều lệ). Năm 2020, Quỹ chỉ cho vay được duy nhất 1 dự án 1,53 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, phương án sử dụng tiền nhàn rỗi để gửi ngân hàng chưa thuyết minh đầy đủ lý do gia hạn, điều chuyển tiền gửi giữa các ngân hàng, thay đổi kỳ hạn; đồng thời chưa tính toán, so sánh việc lựa chọn ngân hàng dựa trên mức lãi suất và kế hoạch sử dụng vốn vay để đảm bảo hiệu quả theo Điều 44 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Lương Bằng

Thua Lào, VN nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaBộ trưởng KH&ĐT cho biết, các nước trên thế giới đã có luật riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từ những 50-60 thế kỷ trước, Lào cũng đã có, còn Việt Nam giờ mới xây dựng.