- Trên các phương tiện truyền thông, tên tuổi nhà sử học Lê Văn Lan có khi đi kèm với chức danh giáo sư,có khi lại đi kèm với chức danh phó giáo sư. 

Được biết, nhà sử học Lê Văn Lan được công nhận chức vụ khoa học theo Quyết định số 81-HĐBT, ngày 28 tháng 5 năm 1984 về việc Công nhận chức vụ khoa học (đợt II) của Hội đồng Bộ trưởng, khi đó do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký.  

{keywords}

Quyết định số 81-HĐBT, ngày 28 tháng 5 năm 1984 về việc Công nhận chức vụ khoa học (đợt II) của Hội đồng Bộ trưởng, khi đó do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký.

Quyết định này ghi rõ:

Căn cứ quyết định số162-CP ngày 11/9/1976 của Hội đồng Chính phủ về hệ thống chức vụ khoa học và tiêu chuẩn các chức vụ khoa học trong lĩnh vực công tác giảng dạy đại học và công tác nghiên cứu khoa học;

Căn cứ quyết định số271-CP ngày 01/10/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc công nhận chức vụ giáo sưvà phó giáo sư trong lĩnh vực giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học;

Theo đề nghị của các đồngchí bộ trưởng và thủ trưởng các ngành có trường đại học và viện nghiên cứu và củachủ tịch Hội đồng xét duyệt trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận chức vụ khoa học giáo sư cho 117 cán bộ và phó giáo sư cho 898 cán bộ làm côngtác giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sau đợt công nhận này, sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt chức vụ khoa học Nhà nước để giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quản lý một cách thường xuyên việc công nhận chức vụ khoa học cho các cán bộ làm công tác giảng  dạy đại học nghiên cứu khoa học.

Điều 3. Các đồng chí Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, bộ trưởng các Bộ có liên quan, chủ tịch Hội đồng xét duyệt trung ương và những cán bộ có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”.

{keywords}

Trong danh sách cán bộ được công nhận chức vụ khoa học kèm theo chia hai phần: Phần A là chức vụ giáo sư cấp II có mở ngoặc đơn ghi rõ là Giáo sư. Phần B là chức vụ giáo sư cấp I có mở ngoặc đơn ghi rõ là phó giáo sư.

{keywords}

Tên nhà sử học Lê Văn Lan nằm trong Phần B, mục XIV liên ngành sử, khảo cổ, dân tộc học, có số thứ tự là 671.

{keywords}
Tên nhà sử học Lê Văn Lan nằm trong Phần B, mục XIV liên ngành sử, khảo cổ, dân tộc học, có số thứ tự là 671.

  • Phương Chi