Những điều nên và không nên làm trong tháng 7 âm lịch

1. Mọi người nên đọc sám hối trong tháng này. Đọc sám hối thay cho cả gia tiên (đọc nhiều lần, đọc ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào chỉ cần kính tâm hành lễ). 
2. Không nên nổi nóng cáu giận, chửi nhau, đánh nhau… trong tháng này.
3. Hạn chế tiếp xúc chơi bời tụ tập trong tháng này.
4. Không nên sát sinh hại vật trong tháng này.
5. Tổ chức cầu siêu cho những linh hồn của người và vạn vật trong tháng này.
6. Tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương trong tháng này (ngày 7/7 ).
7. Thờ cúng gia tiên cẩn thận cùng các lễ vật cần thiết cho gia tiên trong tháng này.
8. Không cưới xin, động thổ, khai trương, đào giếng, chặt cây, trong tháng này.
9. Không xem bói toán, tử vi, tướng số trong tháng này (tháng cô hồn, lộ thiên cơ không tốt).

Dưới đây là bài chú sám hối dành cho mọi người:

Bái thỉnh Thượng Đế toàn năng.
Bái thỉnh chư vị đại đế.
Bái thỉnh chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu cai quản 10 phương Thiên Giới.
Con tên là... sinh ngày... tháng ... năm.... địa chỉ ở.... nguyện trấn minh, nhất tâm kính định quy mệnh lễ, khấu đầu bái thủ xin được tự tâm sám hối.
Muôn thưa rằng: Ở những tiền kiếp, do con mông muội u mê, tâm thức bị ảo tưởng, đảo lộn. Có thể con phạm tội sát sinh linh, có thể phạm tội đoạ thai tổn tử, có thể con phạm tội khẩu nghiệp, làm cho âm đức bị mất, bởi đó là do con bị ma tâm, ma tính, ma tà, ma nghiệp, ma mê, ma vọng, ma phiền, ma bệnh, ma cuồng, ma sát, ma khẩu, ma tinh, ma quỷ hoành hành tuẫn diệt trong con!

Nay con hồi tưởng lòng thành xin được sám hối kính mong Thượng Đế, chư vị đại đế cùng chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu khai ân xá tội cho con (lễ 9 lễ).

Muôn thưa rằng: Ở đương kiếp nhân sinh tâm con chưa thiện, vẫn còn chứng nghiệp tham sân si, do con u muội cuồng đồ, chưa đủ hiếu nghĩa, khinh xuất thiên đạo, chưa đủ tâm đức, vướng vào tệ nạn, phạm điều cấm kị... làm giảm phúc gia tiên, làm mất vận con cháu. Nay con trấn minh, nhất tâm kính định lòng thành khấu đầu bái thủ quy mệnh lễ xin được sám hối giả trừ nghiệp chướng tự tâm tự sửa, tự thân tự tu, kính Thiên, trọng Địa, ái Nhân, kính mong Thượng Đế cùng chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu trên thiên giới khai ân xá tội cho con.

Con xin nguyện từ nay tự tu tâm thân, tích đức, hành thiện ly ác, bảo vệ môi trường, cứu độ chúng sinh để vạn kiếp nhân sinh cùng muôn loài được an bình thịnh lạc.

Con xin sám hối, con xin sám hối, con xin sám hối! (lễ 9 lễ).

Lương Ngọc Huỳnh