Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học. Quy chế này quy định một số nội dung trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Đối với phương thức đào tạo theo tín chỉ, cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập nếu tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24.

Ngoài ra, sinh viên cũng được cảnh báo nếu điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học; dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo hoặc điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Sinh viên bị buộc thôi học nếu số lần cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo hoặc thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định.

Đối với phương thức đào tạo theo niên chế, cuối mỗi năm học, sinh viên được đánh giá đạt tiến độ học tập bình thường và được học tiếp lên năm học sau nếu điểm trung bình năm học đạt từ 1,0 trở lên đối với năm học thứ nhất, từ 1,2 trở lên đối với năm thứ hai và từ 1,4 đối với năm thứ ba trở đi và số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa không vượt quá 16.

Sinh viên bị buộc thôi học trong trường hợp: Điểm trung bình năm học đạt dưới 0,8; Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 sau 2 năm học, dưới 1,4 sau 3 năm học và dưới 1,6 từ sau 4 năm học trở đi; Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định.

Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Thúy Nga

Hàng nghìn sinh viên ở TP.HCM bị cho thôi học mỗi năm

Hàng nghìn sinh viên ở TP.HCM bị cho thôi học mỗi năm

Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ở các trường đại học bị buộc thôi học hoặc tự ý nghỉ học… Có trường 100 sinh viên vào đầu khóa thì chỉ khoảng 75 - 80 sinh viên ra trường, số còn lại bị “rơi rụng” qua các năm.