- Các ứng viên muốn được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư sẽ phải có công bố khoa học quốc tế đăng trên tạp chí thuộc hệ thống ISI hoặc Scopus.

Đây là một trong những nội dung mới được đưa ra tại dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS vừa được Bộ GD-ĐT công bố để lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, tiêu chuẩn của các ứng viên xét bổ nhiệm giáo sư cũng như phó giáo sư được đưa ra tại dự thảo mới nhiều hơn và cũng cao hơn.

Cụ thể, để đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo sư, các ứng viên cần phải được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư có thời gian từ đủ 3 năm trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Tiêu chuẩn này giống với quy định cũ, tuy nhiên, dự thảo mới cũng cho phép những người bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm cũng được bổ nhiệm làm giáo sư với điều kiện phải có ít nhất gấp 2 lần các tiêu chuẩn về công bố khoa học, sách giáo trình, đề tài khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Điểm mới nhất trong quy định mới là yêu cầu các ứng viên giáo sư phải có công bố quốc tế

Cụ thể, đến năm 2019, ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ (KHTN -KT-CN) là tác giả chính và đã công bố được ít nhất: 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc ít nhất 1 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và 1 quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới; hoặc ít nhất 1 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và 1 bằng độc quyền sáng chế.

Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-NV) là tác giả chính và đã công bố được ít nhất 01 (một) bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus.

Từ năm 2020, ứng viên phải có thêm ít nhất 01 (một) bài báo khoa học theo quy định tại Khoản này.

{keywords}
Tiêu chuẩn bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư dự kiến sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng nâng cao hơn quy định cũ. Ảnh: Lê Văn.

Ngoài ra, các ứng viên KHTN-KT-CN tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành KHXH-NV là tác giả chính hoặc chủ biên ít nhất 3 sách phục vụ đào tạo, trong đó có 1 sách chuyên khảo và 1 giáo trình.

Các ứng viên giáo sư cũng phải chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc cấp tương đương, hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Các ứng viên cũng phải hướng dẫn chính ít nhất 3 nghiên cứu sinh đã có bằng tiến sĩ hoặc đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

Ứng viên phải có tối thiểu 20 điểm công trình khoa học quy đổi trở lên, trong đó, có ít nhất 5 điểm thực hiện trong 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Ứng viên thuộc nhóm KHTN-KT-CN phải có ít nhất 10 điểm tính từ các bài báo khoa học.

Ứng viên thuộc nhóm ngành KHXN-NV phải có ít nhất 8,0 điểm tính từ các bài báo khoa học.

Ứng viên thuộc nhóm ngành KHTN-KT-CN phải có ít nhất 4,0 điểm tính từ sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có ít nhất 6,0 điểm tính từ sách phục vụ đào tạo.

Ngoài ra, các ứng viên còn phải tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành khoa học đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

{keywords}
Công bố quốc tế trở thành điều kiện bắt buộc để được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đối với các ứng viên chức danh phó giáo sư, các tiêu chí cũng nâng lên đáng kể.

Cụ thể, ngoài yêu cầu thâm niên giảng dạy tại trường ĐH ít nhất là 6 năm, dự thảo mới yêu cầu ứng viên phó giáo sư phải có bằng tiến sĩ đủ 3 năm trở lên. 

Những trường hợp chưa đủ 3 năm phải có gấp 2 lần các điều kiện về số công bố quốc tế, sách giáo trình, đề tài khoa học và học viên hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối với yêu cầu công bố quốc tế, dự thảo mới quy định, ứng viên thuộc nhóm ngành KHTN-KT-CN tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành KHXH-NV tham gia biên soạn ít nhất 2 sách phục vụ đào tạo. 

Các ứng viên phải chủ trì thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương hoặc 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Ứng viên phải gướng dẫn ít nhất 3 học viên đã được cấp bằng thạc sĩ hoặc đã có quyết định cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính ít nhất 1 nghiên cứu sinh hoặc hướng dẫn phụ 2 nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ hoặc đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

Ngoài ra, ứng viên phải có tối thiểu đủ 8 điểm công trình khoa học quy đổi trở lên, trong đó, ít nhất 2 điểm công trình khoa học được thực hiện trong 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ;

Các ứng viên thuộc nhóm ngành KHTN-KT-CN phải có ít nhất 4 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có ít nhất 3 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học

Ứng viên thuộc nhóm ngành KHTN-KT-CN phải có ít nhất 1 điểm công trình khoa học tính từ sách phục vụ đào tạo. Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có ít nhất 2 điểm công trình khoa học tính từ sách phục vụ đào tạo.

Tuy nhiên, dự thảo mới vẫn giữ nguyên điều kiện chung để các ứng viên được bổ nhiệm chức danh GS, PGS là đạt ít nhất 2/3 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư nhà nước và ít nhất 3/4 số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tham gia và trực tiếp bỏ phiếu tại phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Xem toàn văn dự thảo tại đây.

Lê Văn