Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Gặp mặt “60 năm công tác Đảng ngoài nước”

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Gặp mặt truyền thống “60 năm công tác Đảng ngoài nước” (30/03/2021).

- Kính thưa các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Ngoài nước và Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Tôi rất vui mừng đến dự buổi Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm công tác Đảng ngoài nước. Buổi Gặp mặt hôm nay được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp này, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng biểu dương những thành tích to lớn mà công tác Đảng ngoài nước đã đạt được trong 6 thập kỷ qua.Nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác Đảng ngoài nước cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong những năm qua.

 

Thưa các đồng chí,

Cách đây tròn 60 năm, ngày 31/3/1961, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết 16, trong đó quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng bộ và thành lập cơ quan chỉ đạo, quản lý các đảng bộ ngoài nước lấy tên là Ban Cán sự đảng ngoài nước. Kể từ đó, ngày 31/3 trở thành Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước.

Việc Ban Bí thư ban hành Nghị quyết 16 năm 1961 là sự khẳng định vai trò quan trọng của công tác Đảng ngoài nước đối với cách mạng Việt Nam, được đúc kết qua những năm tháng đấu tranh trước đó; đồng thờithể hiệntầm nhìn của Đảng đối với công tác đảng ngoài nước cho những thời kỳ sau này.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, nhiều đảng viên của chúng ta đã ra nước ngoài hoạt động. Dưới sự dìu dắt, chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhiều cán bộ “hạt giống đỏ” đã được đào tạo, hoạt động ở nước ngoài và trở thành những lãnh đạo tiêu biểu, những đảng viên trung kiên của Đảng ta như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác.

Trong các gian đoạn sau này, công tác Đảng ngoài nước vẫn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, các thế hệ cán bộ làm công tác Đảng ngoài nước luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng. Nhờ vậy, trong những thời kỳ khó khăn của cách mạng Việt Nam, kể cả khi phong trào cộng sản thế giới có biến động lớn (nổi bật là sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu), công tác đảng ngoài nước vẫn luôn đứng vững và có nhiều tham mưu, đóng góp quan trọng vào xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Như vậy, có thể nói một cách khái quát, trong 6 thập kỷ qua, công tác đảng ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng ở nước ngoàithực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ từ xa; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở ngoài nước; đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thưa các đồng chí,

Trải qua các giai đoạn cách mạng, cơ cấu tổ chức, bộ máy chỉ đạo, theo dõi công tác đảng ngoài nước luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước, cũng như để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Gần đây nhất,tháng 11/2019, Bộ Chính trị đã có Quyết định 209 về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa lợi thế của công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đối ngoại cũng như xây dựng và phát triển Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với Quyết định 209, Đảng bộ Bộ Ngoại giao trở thành đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trong số các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tôi vui mừng thấy rằng, qua hơn 1 năm thực hiện Quyết định 209 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bộ Ngoại giao (mới) đã có nhiều nỗ lực và đạt những kết quả quan trọng. Cơ cấu tổ chức làm công tác đảng ngoài nước nhanh chóng được kiện toàn.Các hoạt động chỉ đạo/hướng dẫn các đảng bộ/chi bộ ngoài nước, quản lý đảng viên ở nước ngoài không bị gián đoạn, bảo đảm thông suốt;chất lượng,  hiệu quả được nâng cao. Tôi đánh giá cao việc Đảng bộ Bộ ngay sau Đại hội lần thứ 28 đã xây dựng chương trình hoạt động, trong đó có nội dung về tăng cường công tác đảng ngoài nước.

 

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng XIII đã xác định cần "tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, yêu cầu đối với công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước sẽ ngày càng cao hơn.

Tôi đề nghị công tác đảng ngoài nước thời gian tới cần có sự đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức rằng làm tốt công tác đảng ngoài nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Ngoại giao. Nội dung về công tác đảng ngoài nước cần được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ, các đảng bộ/chi bộ nước tại các địa bàn. Cần có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên đối với công tác đảng ngoài nước.

 - Thứ hai,từ góc độ các địa bàn, cũng như từ góc độ ngành Ngoại giao, cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về các vấn đề liên quan đến xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; kiến nghị giải pháp cải tiến công tác đảng, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, sinh sống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

- Thứ ba,cần rà soát toàn diện các cơ chế, quy trình trong công tác đảng ngoài nước (như: liên quan đến phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quản lý, đánh giá đảng viên ở nước ngoài...), để từng bước chuẩn hóa;kiến nghị xây dựng các cơ chế, quy trình mới phù hợp, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

- Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước, cả ở trong nước cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cần xác định mỗi cán bộ làm công tác đảng ngoài nước cũng đồng thời là cán bộ đối ngoại, do đó, cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại. Về lâu dài, cũng cần tính toán trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng ngoài nước cho cán bộ ngoại giao trước khi đi công tác nhiệm kỳ.

- Thứ năm, trong công tác đảng ngoài nước, ngoài việc nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực tham mưu, cần chú trọng thỏa đáng đến công tác xây dựng và phát triển đảng. Theo đó, mỗi Cơ quan đại diện nói chung và cán bộ làm công tác đảng ngoài nước nói riêng cần chủ động, tích cực tìm kiếm, phát hiện những quần chúng ưu tú ở nước ngoài để có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, kết nạp vào Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Tôi được biết sau đây Đảng ủy Bộ sẽ tổ chức Tọa đàm về“Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”. Tôi cho rằng đây là sáng kiến rất thiết thực. Tôi đề nghị Tọa đàm tập trung phân tích rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong công tác đảng ngoài nước hiện nay và thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằmhoàn thiện công tác đảng ngoài nước, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng trong tình hình mới.

 

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành Ngoại giao, công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới toàn diện cả về tư duy, nội dung và cách thức hoạt động, trên cơ sở nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đóng góp xứng đáng vào các thành tích chung của ngành Ngoại giao.

Tôi cũng tin tưởng rằng, thế hệ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước hôm nay sẽ không ngừng tu dưỡng phấn đấu, tiếp bước các thế hệ đi trước,phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua,để đưa công tác đảng ngoài nước đạt những thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

tin nổi bật

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Phát biểu của ông Võ Văn Thưởng tại hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng

Phát biểu kết luận của ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tại hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Toàn văn tham luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan về Trí thức hoá nông dân

Báo VietNamNet giới thiệu toàn văn tham luận của Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 4-10/5.

Phát biểu của ông Đoàn Minh Huấn tại hội thảo nâng cao đạo đức cách mạng

Báo cáo dẫn đề hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 12/5.

Phát biểu của ông Huỳnh Tấn Việt tại hội thảo quốc gia về nâng cao đạo đức cách mạng

Bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt tại Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 12/5.

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) vào chiều 11/5 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Bí thư tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ngày 13/4

Phát biểu của Bí thư tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu kết luận của ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ngày 13/4.

Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội

Hôm nay 5/5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị ban hành quy trình 5 bước về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quy định về luân chuyển cán bộ (Quy định 65).

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ

Ngày 28/4 thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 65 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ.

Bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh tại họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 4/5.

Việt Nam-Nhật Bản đạt tiến triển mới trong hợp tác hạ tầng chiến lược

Sáng 1/5, ngay sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.