Là đơn vị được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng điểm về thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng khối quân khu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” là chủ trương lớn, cấp thiết, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Do vậy, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện kịp thời, với quyết tâm chính trị cao các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 20211. Theo đó, Quân khu đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-BTL, ngày 22/8/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo giúp Bộ Tư lệnh Quân khu soát xét, điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng đến năm 2021; Kế hoạch số 2335/KH-BTM, ngày 14/9/2018 về tổ chức thực hiện Quyết định số 2574/QĐ-BQP và triển khai đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị của Quân khu.

Với phương châm: thận trọng, dân chủ, không nóng vội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đúng quy trình các bước, không đốt cháy giai đoạn, không để ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, thống nhất nhận thức từ cấp ủy, chỉ huy các cấp đến từng cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của tất cả các cấp, các lực lượng. Xây dựng lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, đúng quy trình từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới đến việc tổ chức hội thảo, góp ý dân chủ, giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Các văn bản chỉ đạo (kèm theo dự thảo về Biểu tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu do Bộ Tổng Tham mưu ban hành) được triển khai đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tham gia góp ý và thông qua cấp ủy, chỉ huy các cấp. Quân khu tổ chức hội thảo dân chủ với sự tham gia của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tổng hợp nội dung góp ý của các cấp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, thông qua Thường vụ Đảng ủy Quân khu và thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng Phương án điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng thường trực của Quân khu (thời bình) theo quy định. Đồng thời, Quân khu coi trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác chính sách trong thực hiện sắp xếp tổ chức, biên chế; quản lý đầu vào, xét chuyển chế độ, chuyển ra cho các đối tượng. Tổ chức bàn giao cơ sở vật chất, tài sản, đất quốc phòng chặt chẽ; quản lý, sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí.

Quá trình thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế, mặc dù gặp những khó khăn từ tình hình dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp; sự chồng chéo trong điều chuyển nhiệm vụ cho các cơ quan sau khi giải thể; những bất cập trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế quốc phòng, nhất là, những tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, song, với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế của Quân khu đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là, Quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng thời gian quy định; việc điều chỉnh giảm 25% về tổ chức, 21% về quân số đối với khối cơ quan vượt chỉ tiêu trên giao; triển khai thực hiện biểu tổ chức, biên chế mới đối với Trường Quân sự Quân khu, các sư đoàn bộ binh, lữ đoàn binh chủng và một số tiểu đoàn trực thuộc; hoàn thành giải thể các Trường Quân sự địa phương vượt thời gian quy định của Bộ, v.v. Tuy nhiên, công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế của Quân khu thời gian qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là nhận thức của một số cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ này chưa thật đầy đủ; một số cấp ủy, chỉ huy chưa thực sự quyết liệt, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; việc sắp xếp, điều động đội ngũ cán bộ, nhân viên dôi dư gặp phải những khó khăn do trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau sắp xếp chưa phù hợp, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, cấp ủy và chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có giải pháp khắc phục kịp thời.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trì  Hội nghị góp ý vào dự thảo biểu tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh

Những năm tới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng cần quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW. Đây là việc làm thường xuyên, đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển của Quân đội. Mặc dù vậy, việc điều chỉnh tổ chức, biên chế sẽ tác động đến tư tưởng của một bộ phận quân nhân; trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 và các cuộc xung đột trên thế giới đang tạo ra những trở lực cho quá trình phục hồi kinh tế của đất nước, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chi phối trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nói chung, việc điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân khu nói riêng. Trước tình hình đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Đây là nội dung rất quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, có chiều sâu, hiệu quả, nhằm thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục, quán triệt không chỉ hướng vào khắc phục các biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế thời gian qua, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về trách nhiệm chính trị và thống nhất cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ huy. Nội dung giáo dục cần tập trung phổ biến, quán triệt làm rõ quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương và các chỉ thị, hướng dẫn của trên về điều chỉnh tổ chức Quân đội. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu; thấy được tính tất yếu, cấp thiết của việc sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế, cùng những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Quân khu trong công tác này.

Hai là, tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng gắn với công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là những đơn vị trực tiếp được sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Theo đó, công tác tư tưởng cần được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm chú trọng đúng mức; xác định công tác tư tưởng phải đi trước một bước, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp được điều chỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị; dự kiến các tình huống tư tưởng có thể xảy ra khi điều chỉnh tổ chức, biên chế; kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời, gắn công tác tư tưởng với công tác chính sách trong từng khâu, từng bước của quá trình sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Cùng với việc bảo đảm, thực hiện tốt công tác chính sách hiện hành, các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc số lượng dôi dư, tích cực nghiên cứu, đề xuất các hướng giải quyết chế độ, chính sách, động viên cả về vật chất, tinh thần đối với các đối tượng thuộc diện sắp xếp, điều chỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế. Đây là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế trong từng khâu, bước. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi các chủ trương, quyết sách của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu để tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị mình. Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của cấp trên, xây dựng nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ chủ trương, kế hoạch, lộ trình và các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Mọi nội dung về sắp xếp, điều chỉnh phải được cấp ủy thảo luận dân chủ theo phân cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức, biên chế gắn với công tác cán bộ, công tác chính sách, quản lý tài chính, tài sản, đất quốc phòng và các vấn đề khác có liên quan. Đồng thời, chủ động củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, điều chỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tạo bước đột phá trong sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế của Quân khu theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Việc điều chỉnh tổ chức, biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm cho đội ngũ này đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, có chất lượng tốt, nhất là lựa chọn, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì. Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc điều động, sắp xếp, luân chuyển, luân phiên cán bộ, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ từ nơi thừa sang nơi thiếu; trong đó, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, biển, đảo. Tập trung giải quyết số lượng dôi dư gắn với công tác chính sách trong tính tổng thể, đồng bộ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tổ chức, cơ cấu lực lượng phải theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quân khu, phù hợp với thế trận phòng thủ của tỉnh, thành phố và Quân khu; bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; kiểm kê, đánh giá chất lượng từng danh mục doanh cụ, doanh trại, tài chính, đất quốc phòng, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật,... tổ chức bàn giao chặt chẽ, đúng quy định, không để thất thoát.

Trong từng khâu, bước của công tác sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quán triệt xuyên suốt tư tưởng chỉ đạo: kiên trì, kiên quyết, thận trọng, dân chủ; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện của tư tưởng chủ quan, nóng vội, thái độ thờ ơ, ỷ lại; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, v.v. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng THÁI ĐẠI NGỌC, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu
____________________

1 - Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; Nghị quyết số 606-NQ/QUTW, ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo triển khai Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2574/QĐ-BQP, ngày 30/6/2018 của Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 606-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.