Vừa qua UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 30/10/2018 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019, trong đó có nêu một vài kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trong năm qua.

UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở địa chỉ dichvucong.quangnam.gov.vn, hiện đã cung cấp 100% thủ tục hành chính mức độ 2, và cấu hình cung cấp 519 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3 trong 9 tháng đầu năm 2018 ở Quảng Nam là 3.970 hồ sơ, chiếm 9% tổng số hồ sơ phát sinh; số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức 4 trong 9 tháng đầu năm 2018 là 19 hồ sơ, chiếm 51% tổng số hồ sơ phát sinh.

Theo tổng kết năm 2018, Quảng Nam đã có 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức 4 trong 9 tháng đầu năm là 19 hồ sơ, chiếm 51% tổng số hồ sơ phát sinh (ảnh minh họa).

Một số sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao ở Quảng Nam là Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên & Môi trường. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại.

Để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2018; và Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Như đã biết Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đề ra mục tiêu rõ ràng là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.