Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nghe và cho ý kiến về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, bám sát vào chủ trương được nêu trong quy định, thông báo, hướng dẫn của Trung ương về việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Việc này nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Những cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo được khuyến khích tự nguyện xin từ chức. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ.

Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ.