Tính đến 17h ngày 16/6/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 9.166,47 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.494,27 tỷ đồng.

17h ngày 28/4: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.990,67 tỷ, dư 1.318,47 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 28/4/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.990,67 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.318,47 tỷ đồng.

17h ngày 5/5: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.991,36 tỷ, dư 1.319,16 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 5/5/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.991,36 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.319,16 tỷ đồng.

17h ngày 21/4: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.990,5 tỷ, dư 1.318,3 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 21/4/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.990,5 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.318,3 tỷ đồng.

17h ngày 14/4: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.971,96 tỷ, dư 1.299,76 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 14/4/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.971,96 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.299,76 tỷ đồng.

17h ngày 24/2: Chi Quỹ vắc xin 7.672,2 tỷ, dư 1.200,32 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 24/2/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.872,52 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.200,32 tỷ đồng.

17h ngày 17/2: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.872,21 tỷ, dư 1.200,01 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 17/2/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.872,21 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.200,01 tỷ đồng.

17h ngày 10/2: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.872 tỷ, dư 1.199,8 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 10/2//2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.872 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.199,8 tỷ đồng.

17h ngày 20/1: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.809,23 tỷ, dư 1.137,73 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 20/1/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.809,23 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.671,5 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.137,45 tỷ đồng.

17h ngày 13/1: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.808,95 tỷ, dư 1.137,45 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 13/1/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.808,95 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.671,5 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.137,45 tỷ đồng.

17h ngày 6/1: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.808,55 tỷ, dư 1.137,05 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 6/1/2022, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.808,55 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.671,5 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.137,05 tỷ đồng.

17h ngày 30/12: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.803,15 tỷ, dư 1.131,65 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 30/12/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.803,15 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.671,5 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.131,65 tỷ đồng.

17h ngày 23/12: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.800,55 tỷ, dư 1.129,05 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 23/12/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.800,55 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.671,5 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.129,05 tỷ đồng.

17h ngày 16/12: Chi Quỹ vắc xin 7.675,7 tỷ, số dư còn 1.124,2 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 16/12/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.799,9 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.675,7 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.124,2 tỷ đồng.

17h ngày 9/12: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.799,65 tỷ, dư 1.150,95 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 9/12/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.799,65 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.648,7 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.150,95 tỷ đồng.

17h ngày 26/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.797,5 tỷ, dư 1.200,4 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 26/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.797,5 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.597,1 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.200,4 tỷ đồng.

17h ngày 18/11: Chi Quỹ vắc xin 7.597 tỷ, số dư còn 1.199 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 18/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.796 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.597 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.199 tỷ đồng.

17h ngày 16/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.795,75 tỷ, dư 1.198,75 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 16/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.795,75 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.597 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.198,75 tỷ đồng.

17h ngày 15/11: Chi Quỹ vắc xin 7.597 tỷ, số dư còn 1.198,7 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 15/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là  8.795,7 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.597 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.198,7 tỷ đồng.

17h ngày 12/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.795,54 tỷ, dư 1.325,34 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 12/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.795,54 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.470,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.325,34 tỷ đồng.

17h ngày 11/11: Chi Quỹ vắc xin 7.470,2 tỷ, số dư còn 1.325,3 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 11/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là  8.795,5 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.470,2 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.325,3 tỷ đồng.

17h ngày 10/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.795,4 tỷ, dư 1.661,3 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 10/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.795,4 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.661,3 tỷ đồng.

17h ngày 9/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.795,3 tỷ, dư 1.661,2 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 9/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.795,3 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.661,2 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội tích cực đổi mới, chuyển đổi số trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu Quốc hội đã tham gia quy trình xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng công nghệ số trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp.

17h ngày 8/11: Chi Quỹ vắc xin 7.134,1 tỷ, số dư còn 1.661,1 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 8/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là  8.795,2 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.661,1 tỷ đồng.

17h ngày 5/11: Tiền huy động vào Quỹ vắc xin 8.795,1 tỷ, dư 1.661 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 5/11/2021, tổng số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 8.795,1 tỷ đồng; số tiền xuất chi Quỹ là 7.134,1 tỷ đồng; số dư Quỹ là 1.661 tỷ đồng.

Xem tin theo ngày