Được ban hành ngày 27/11, Quyết định 2345 quy định cụ thể nguyên tắc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ TT&TT; trách nhiệm và quyền hạn của thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công; những công việc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Về nguyên tắc phân công công việc, Quyết định mới chỉ rõ, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, công tác của Bộ; những vấn đề, nội dung công tác mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này. Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

W-lanh-dao-bo-thong-tin-va-truyen-thong-1-1.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công.

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công. 

Quá trình chỉ đạo, xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị, địa phương do thứ trưởng khác phụ trách thì các thứ trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

Với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công. 

Quyết định mới của Bộ TT&TT cũng nêu rõ phân công công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TT&TT. Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác pháp chế và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua – khen thưởng và lịch sử - truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực TT&TT; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành TT&TT.

Thứ trưởng Phan Tâm được giao theo dõi và chỉ đạo Vụ KH&CN, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trường Cao đẳng TT&TT, trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, Viện Chiến lược TT&TT.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực Viễn thông, Internet; Tần số vô tuyến điện; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Nội dung số; Phụ trách các công tác: Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ; công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên); công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. 

Thứ trưởng Phạm Đức Long được phân công theo dõi và chỉ đạo Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Công nghiệp công nghệ số; An toàn thông tin mạng; đồng thời giúp Bộ trưởng phụ trách công tác cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng được phân công theo dõi và chỉ đạo Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Báo chí; truyền thông; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ TT&TT. 

Các đơn vị Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm theo dõi và chỉ đạo gồm có: Cục Báo chí; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại; Báo VietNamNet; Nhà xuất bản TT&TT; Tạp chí TT&TT. 

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực bưu chính và các công tác: Nội chính; kế hoạch - tài chính; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra; chuyển đổi số trong công tác cán bộ và chuẩn hóa quy trình cán bộ, hồ sơ cán bộ; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Bộ TT&TT; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự, cựu chiến binh của Bộ. 

Các đơn vị Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giao theo dõi và chỉ đạo là Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ và Trung tâm Thông tin.