Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến toàn quốc.

Được sự cho phép của Chủ trì Hội nghị, thay mặt Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, tôi xin phát biểu một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Kết luận số 21, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. 

Với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp hài hoà giữa "xây và chống", trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đảng viên, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn Tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng yếu, có tính đột phá trong củng cố, xây dựng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh. Kết quả đạt được 5 năm qua cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên Tỉnh trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, từng bước hạn chế và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Với quyết tâm chính trị, cách làm nghiêm túc, chặt chẽ, chủ động, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nhận diện, phát hiện và xử lý 352 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; rà soát, sàng lọc, đưa 441 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 1.152 đảng viên. 

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã phát huy tốt vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được cải thiện, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh. 

Kính thưa các đồng chí,

Từ kết quả bước đầu và những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm trong quá trình triển khai các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Kết luận 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Tỉnh chủ động xây dựng phương án triển khai cụ thể, sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Tỉnh. Xác định nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt là quán triệt, tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung của Kết luận 21, Kế hoạch 03, Quy định  37 và xây dựng giải pháp thực hiện. Mỗi tổ chức Đảng, cấp uỷ, Đảng viên phải thực sự nắm vững, hiểu sâu sắc các nội dung, tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, đa dạng về hình thức để đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh hiểu rõ, thấm nhuần các nội dung trọng tâm của Nghị quyết và Kết luận. Qua đợt sinh hoạt chính trị, từ nhận thức đến hành động của hơn 60 ngàn đảng viên và hơn 1,6 triệu quần chúng nhân dân trong Tỉnh phải chung một quan điểm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng yếu, thiết thân của từng Đảng viên, cấp uỷ, tổ chức Đảng mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp uỷ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong từng cấp uỷ, tổ chức đảng. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác tự phê bình và phê bình, với tinh thần "tự soi - tự sửa", "thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh", xem đây là việc làm thường xuyên, là giải pháp tự rèn luyện của từng cá nhân, là trách nhiệm chia sẻ để đồng chí, đồng đội, tập thể cùng tiến bộ, chấn chỉnh những biểu hiện, tư tưởng lệch lạc, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, không suy thoái.

Chú trọng đến việc gợi ý kiểm điểm sâu tập thể và cá nhân hàng năm và đột xuất khi cần thiết; xem đây vừa là giải pháp có tính giáo dục, phòng ngừa, cảnh báo, vừa kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm của cá nhân, tập thể. Chấn chỉnh việc làm hình thức, qua loa, chiếu lệ, trong kiểm điểm; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong phê bình, kiểm điểm.

Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao tính chủ động, tích cực của đảng viên trong các nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với đăng ký học tập và làm theo lời Bác. Triển khai thực hiện tốt hướng dẫn 22 và 29 về Chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nội dung sinh hoạt, nâng cao sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng Đề án quản lý đảng viên đi làm ăn xa, nhanh chóng có biện pháp quản lý phù hợp. Tiếp tục phát huy mô hình sinh hoạt chuyên đề tư tưởng định kỳ hàng tháng, thảo luận chuyên đề về nhiệm vụ chuyên môn hàng quý gắn với phân công nhiệm vụ đảng viên.

Duy trì phân công cấp uỷ viên từ huyện đến Tỉnh tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm hoặc đảng uỷ xã, phường, thị trấn ít nhất 02 lần trong năm. Tổ chức các chuyên đề, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ hàng quý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn Tỉnh. 

Thứ ba, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp trong Tỉnh. Mỗi đảng viên, cán bộ phải nắm vững và thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực trong đời sống, công việc. Mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu là tấm gương tiêu biểu trước quần chúng nhân dân, đi đầu trong việc xây dựng "Nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình - năng động - sáng tạo".

Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ trong Tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái chung, ưu tiên chọn những vấn đề đang là điểm nghẽn, bức xúc, nổi cộm, những nội dung gắn với 05 đột phá chiến lược của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó, xác định rõ những việc cần làm ngay, làm thường xuyên và những việc làm theo lộ trình, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn, cách thức tiến hành.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đồng Tháp, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong từng tình hình và nhu cầu phát triển nhanh của Tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch. Đổi mới công tác đánh giá, bố trí cán bộ, quan tâm đến cán bộ kinh qua thực tiễn cơ sở, cán bộ ở những khu vực khó khăn, biên giới, khối đoàn thể, cán bộ trẻ, nữ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tốt, qua công tác có sản phẩm cụ thể, được đánh giá cao. Đặc biệt, quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, thường xuyên phân công nhiệm vụ, yêu cầu cán bộ luân chuyển xây dựng chương trình hành động và có cơ chế giám sát, hỗ trợ, đánh giá kết quả thực hiện. Tiếp tục chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không là người địa phương. Từng cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu phải thật sự thấm nhuần phương châm làm việc "gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân". Duy trì chương trình đối thoại chính sách "Xuống phố, về làng", "Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền đối thoại với người dân", "Chính quyền đối thoại với dân qua sóng phát thanh", "Cà phê với doanh nhân"... để tăng cường tiếp cận, lắng nghe và kịp thời giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, năng lực cạnh tranh của Tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn Tỉnh tiếp, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân. 

Thứ năm, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, tổ chức Đảng về vai trò của công tác dân vận, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Củng cố, phát huy các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư như "Hội quán", "Tổ nhân dân tự quản", "Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới" trong tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chủ động thông tin, mời đại diện Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân cử tham gia thảo luận các chương trình, nội dung có liên quan đến người dân, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của Tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tăng cường cơ chế giám sát chất lượng, hiệu quả điều hành, tiến độ thực hiện. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, đi đến thuyết phục, tham gia giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Tỉnh. 

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường số lượng chuyên đề kiểm tra liên quan đến việc triển khai, thực hiện Kết luận 21, Quy định 37, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Nhanh chóng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, làm cơ sở kiểm tra, đánh giá hàng năm. Kịp thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, cá nhân qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Thực hiện tốt công tác sau kiểm tra, giám sát, đặc biệt là quá trình khắc phục hạn chế, tồn tại, khuyết điểm của cá nhân, tập thể. 

Kính thưa các đồng chí,

Trong nhiệm vụ vô cùng quan trọng, thiết yếu này, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung tối đa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nước ta. 

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tất cả đại biểu tham dự Hội nghị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công. 

Trân trọng cảm ơn.