UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định "Phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững giáo dục và Đào tạo Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 
Theo quyết định này, Nghệ An sẽ tái cơ cấu các trường ĐH- CĐ trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa nghề, chuẩn hoá, hiện đại và hội nhập.

Theo đó, lộ trình là năm học 2022-2023, sáp nhập 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sắp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

 
Đến năm 2025, sẽ tái cơ cấu các trường ĐH - CĐ trên địa bàn thành ĐH Nghệ An. Đến năm 2030, phát triển theo hướng chuẩn hoá khu vực và quốc tế, ĐH Nghệ An được xếp hạng khu vực, quốc tế.

Đến năm 2045, Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.