smart city

Cập nhập tin tức smart city

Một thành phố thông minh và bền vững là một thành phố sáng tạo sử dụng CNTT-Truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động của dịch vụ đô thị.

Đô thị thông minh: Cơ hội của Việt Nam

 Trước những thách thức mới, đô thị thông minh hứa hẹn sẽ là một bước đột phá cho Việt Nam.