Sở An toàn thực phẩm

Cập nhập tin tức Sở An toàn thực phẩm

Trong các cơ chế chính sách đặc thù mới dành cho TP.HCM, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, trong đó có thành lập Sở An toàn thực phẩm, tổ chức bộ máy TP Thủ Đức.