Trong giai đoạn mới của cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra cho thanh niên cả nước nói chung, TNQĐ nói riêng những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. TNQĐ cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, kế tục xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, xung kích đi đầu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) quân đội có bước phát triển toàn diện, vững chắc, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX đề ra; chất lượng tổ chức đoàn tiếp tục được củng cố và nâng cao, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; gắn công tác xây dựng Đoàn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn được coi trọng.

Hình thức giáo dục phong phú, đa dạng, sáng tạo, có nhiều đổi mới, phù hợp với thanh niên; kết hợp tốt giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục thông qua thực tiễn, giúp cán bộ, ĐVTN nắm chắc, hiểu sâu, nâng cao tinh thần tự giác. Công tác nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng, định hướng dư luận thanh niên trước những diễn biến phức tạp được thực hiện hiệu quả; TNQĐ tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội...

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã trực tiếp bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp TNQĐ phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TNQĐ đã cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các phong trào do Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn phát động, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn quân, nòng cốt là Phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; triển khai bằng nhiều hình thức mới, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ, ĐVTN.

Tuổi trẻ quân đội luôn xung kích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa; đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, lao động sản xuất...

Hoạt động Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội” có sự phát triển mạnh mẽ; cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy tài năng, trí tuệ, xung kích, sáng tạo tiến quân vào khoa học và công nghệ; nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, được nhân rộng, phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm... Nhiều công trình đoạt giải cao ở các hội thi, hội thao, giải thưởng quốc gia và quốc tế, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Trong phòng, chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19, bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, TNQĐ luôn xung kích, đi đầu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, góp phần cùng quân và dân cả nước chiến thắng thiên tai, dịch bệnh. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và toàn xã hội.

Không ít đồng chí đã dũng cảm, lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh. Đó chính là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những tấm gương sáng cho toàn quân và tuổi trẻ cả nước học tập, noi theo.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. 5 năm qua, có hơn 70.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; 98,8% tổ chức đoàn, 98,5% cán bộ đoàn, 95,2% ĐVTN hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa và tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường, góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” của quân đội và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng. Các hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ, tập huấn nghiệp vụ với TNQĐ một số nước có chung đường biên giới, có mối quan hệ truyền thống được tổ chức thường xuyên.

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, ĐVTN tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, học tập, công tác ở nước ngoài và tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

CTĐ&PTTN quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước; đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đạt được, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn, cán bộ, ĐVTN trong quân đội đã được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương biểu dương, khen thưởng. TNQĐ 5 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn; Ban TNQĐ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai và Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với TNQĐ. Việc nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, hành động; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của thanh niên vừa là yêu cầu cơ bản, lâu dài, vừa là đòi hỏi cấp bách, trước mắt của CTĐ&PTTN trong quân đội.

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng và nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức đoàn và cán bộ, ĐVTN trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và hiệu lực, hiệu quả cơ chế tiến hành CTĐ&PTTN trong quân đội.

Tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn; cụ thể hóa các nội dung, hoạt động sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện CTĐ&PTTN có hiệu quả. Bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế tiến hành công tác thanh niên; khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế của công tác thanh niên trong quân đội; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định về CTĐ&PTTN phù hợp với thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân.

Thực hiện tốt cơ chế ưu đãi đối với cán bộ, ĐVTN xuất sắc trên các lĩnh vực và chính sách thu hút vào quân đội những thanh niên có phẩm chất tốt, trình độ cao; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ quân sự.

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, ĐVTN. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, ĐVTN.

Kịp thời đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN, nhất là ở những đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ trọng yếu, đặc thù. Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa quân sự, đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên.

Ba là, đẩy mạnh Phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và Trung ương Đoàn. Các phong trào phải hướng vào phát huy cao độ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân; phát huy vai trò nòng cốt của TNQĐ xung kích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng điểm do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định.

Bốn là, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh”; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, ĐVTN; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên.

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa. Tham gia hiệu quả hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại quốc phòng và giao lưu với sĩ quan trẻ quân đội các nước theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phát huy truyền thống, thành tích đạt được, tin tưởng rằng những năm tới, CTĐ&PTTN quân đội sẽ có bước phát triển mới, tạo môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành trong “trường học lớn” quân đội.

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tuổi trẻ toàn quân luôn sắt son niềm tin với Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, nỗ lực phấn đấu tiếp bước cha anh, đẩy mạnh thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN GẤU, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam