Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân doanh nghiệp, chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa giúp mọi đối tượng đều được tiếp cận với các tiện ích của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt với chi phí hợp lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân các phường, xã: phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các Ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán trên địa bàn đẩy mạnh thu phí dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các siêu thị, trung tâm mua sắm và các hộ kinh doanh cá thể quan tâm phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian thanh toán để lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS), các mã phản hồi nhanh (QR code),...để phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng; có hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá,...đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

Các cơ quan đơn, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là xu thế tất yếu của toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, ngày 28-10-2021,  “Về đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao.

Đồng thời, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm các khoản chi phí cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến tiền mặt. Bên cạnh đó, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân, thúc đẩy nền kinh tế hội nhập nhanh hơn với cộng đồng kinh tế quốc tế.

Bạch Hân, Hồng Hạnh, Hà Sơn