- Lịch sử K9 gắn liền cuộc đời Bác Hồ trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1969).

VietNamNet đã theo dấu chân các anh bộ đội đi trên những con đường của K9 để tới thăm ba hòn đá chông nơi Bác từng nghỉ chân năm 1957 và căn nhà sàn nơi Bác từng ở, làm việc nhiều lần từ năm 1960 tới năm 1969.

VietNamNet