Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học, triển khai kế hoạch, phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị; phân công rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tại đơn vị để thực hiện có hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm cũng phải quan tâm học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Sở yêu cầu thiết lập kênh thông tin về bạo lực học đường tại đơn vị để kịp thời xử lý các thông tin về bạo lực học đường; cử cán bộ tư vấn tâm lý tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm, nhằm thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường.

Học sinh TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, sinh hoạt Đoàn – Đội.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, HSSV, gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp đối với hành vi bạo lực học đường.

Các trường tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh tại đơn vị. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào một số môn học có liên quan và hoạt động ngoại khóa.

Ngoài ra, các trường phải tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh; cam kết giữa học sinh với nhà trường trong việc phòng, chống bạo lực học đường.

Các yêu cầu tiếp theo là thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh, hỗ trợ và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ học sinh trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.

Bên cạnh đó, các trường được yêu cầu phải tổ chức quán triệt các văn bản quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong phòng, chống bạo lực học đường đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh.