Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Thêm một lần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc khi trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Hà Nội với phương châm ''Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển".

XEM video Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phiên khai mạc (phần 1):

 

Phần 2

 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII không những là sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2021, mà còn là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn tới.

Tham dự Đại hội XIII  có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Đây là Đại hội có số đại biểu đông nhất trong các kỳ Đại hội Đảng. 

 

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

VietNamNet giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 

 

 

26/01/2021 | 10:34

10h25

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư điểm lại tình hình trên thế giới và trong nước với nhiều khó khăn thách thức, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội XII đề ra và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, ngay sau Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội đến đảng viên và nhân dân với cách làm mới, toàn diện, hiệu quả hơn. Ban Chấp hành Trung ương đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương đã lựa chọn 10 nội dung lớn toàn diện, đưa vào làm việc toàn khóa. Trên cơ sở đó, chỉ đạo, xây dựng đề án nhiều Nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược. Hàng năm thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế- xã hội đất nước, chủ động xác định chủ trương, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối, duy trì đà phục hồi, an sinh xã hội.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt quan tâm cho ý kiến đối với một số vấn đề chiến lược, nhất là vấn đề liên quan đến Biển Đông, chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định để tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Trung ương lãnh đạo thường xuyên, có nhiều đổi mới ban hành quy định, xem xét kỷ luật nghiêm minh cán bộ vi phạm.

Về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và cải cách tư pháp, Trung ương đã ban hành nghị quyết về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân....Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, thực hiện tốt cơ chế phân công, kiểm soát quyền lực

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được quan tâm, tình trạng tham nhũng từng bước được đẩy lùi, có chiều hướng giảm, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân.

Thu gọn
26/01/2021 | 10:49

10h

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên đoàn Thư ký Đại hội, đọc thông báo về thư, điện chúc mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội. Hiện đã có 215 điện mừng, thư chúc mừng gửi tới Đại hội Đảng XIII.

Trong suốt 35 năm qua, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, làm sâu sắc mối quan hệ với các đảng cộng sản và các chính đảng khác trên thế giới. Đại hội XIII của Đảng đã liên tục nhận được, thư, điện chúc mừng của bạn bè quốc tế bày tỏ hợp tác, hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đến ngày 22/1, Đại hội đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức trong khu vực và quốc tế; 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân từ 79 nước. Trong đó, có 5 điện mừng của đảng cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng; 25 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương; 33 điện mừng từ các nước châu u; 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ; 11 điện mừng từ các nước Trung Đông, châu Phi; 76 điện mừng từ các tổ chức chính trị, hữu nghị, nhân dân…

Mời độc giả xem thêm:

Muốn phồn vinh - hạnh phúc phải có khát vọng

Muốn phồn vinh - hạnh phúc phải có khát vọng

Tinh thần này không có gì quá cao siêu mà đơn giản dễ hiểu như lẽ sống, bắt nguồn từ sự khởi đầu tốt đẹp: muốn phồn vinh, hạnh phúc thì phải có khát vọng.

Thu gọn
26/01/2021 | 10:50

9h30

Đại hội nghỉ giải lao.

Xem thêm:

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thu gọn
26/01/2021 | 10:02

9h15

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến nhanh và khó lường, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng; năm 2020 kinh tế suy giảm mạnh do tác động của dịch bệnh, thiên tai; tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao…

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hơn nữa, “tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác”.

Trong giai đoạn tới phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo. Theo đó, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Động lực, nguồn lực phát triển đất nước chính là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh toàn dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Trong đó, con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập đến nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thành công trong xây dựng đất nước là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện được những nhiệm vụ ấy, Tổng Bí thư. Chủ tịch nước cho rằng “chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lập nên thành tích mới trong xây dựng đất nước”.

Mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các nhiệm vụ này phải được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi. Việc xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ cho nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc quan trọng của đất nước.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, Việt Nam thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt trong cả lý luận và hành động thực tiễn 5 quan điểm chỉ đạo.

Một là, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Đây là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ hai, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ba là, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và văn hoá con người Việt Nam. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng 4.0; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại…; tận dụng tối đa nguồn lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Thứ tư, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, là tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, phải đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Với một Đảng cách mạng chân chính trong sạch, vững mạnh, có đủ uy tín, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
“Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chúng ta cần thảo luận kỹ lưỡng để đạt được sự thống nhất cao và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, bảo đảm sự thành công của Đại hội, tạo cơ sở cho sự quán triệt , triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực tiễn sinh động, phong phú, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, sự đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống, sự tin tưởng của toàn thể nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, động bộ, có hiệu quả, công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết ngày càng đoàn kết hơn, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

“Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc bài phát biểu.

Xem video Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng:

 

 

 

Thu gọn
26/01/2021 | 09:42

9h

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục phần trình bày tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII: Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu, tạm gọi 5 bài học sau đây để Đại hội cho ý kiến:

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

{keywords}
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiến quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngân tầm nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm “chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu”, nhất là các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, mọi động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt sự phối, kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.

Bài học thứ tư là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với tăng cường đối ngoại với hội nhập quốc tế; thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả và vai trò động lực của con người, văn hóa, của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước.

Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ; phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp sức mạnh của thời đại; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

"Năm bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng, phát huy và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và đề nghị Đại hội thảo luận về 5 bài học này.

Thu gọn
26/01/2021 | 09:05

8h34

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày phần hai tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và 35 năm đổi mới:

5 năm qua, vượt qua khó khăn thách thức, toàn Đảng toàn quân toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, nỗ lực đạt được nhiều thành tích, đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân dân chờ mong vào những quyết sách của Đại hội XIII

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 5,9%, nhiều khó khăn vướng mắc từ các năm trước đã được tập trung giải quyết, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, lạm phát được kiểm soát duy trì ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Kỷ luật kỷ cương ngân sách Nhà nước được tăng cường, huy động vốn đầu tư tăng mạnh hiệu quả tăng lên, cán cân thương mại được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt được kết quả quan trọng.

Môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm lực quy mô sức cạnh tranh nền kinh tế tăng lên, chính trị xã hội ổn định, đời sống được cải thiện. Các lĩnh vực an ninh xã hội, y tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tiến hành đồng bộ toàn diện, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra từ các năm trước nhưng hiệu quả còn thấp, trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu và đạt được kết quả cụ thể. Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh tạo sức răn đe, được cán bộ, đảng viên nhân dân hoan nghênh, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến trong Đảng từng bước được kiềm chế ngăn chặn.

{keywords}
 

Thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, Củng cố quốc phòng, an ninh, xử lý thành công các tình huống, không để bị đồng bất ngờ, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không ngừng mở động và đi vào chiều sâu, kiên quyết kiên trì, giữ vững được môi trường hòa bình và ổn định đất nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, uy tín vị thế của Đảng, Nhà nước, thế và lực không ngừng được nâng cao.

Năm 2020, bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động gây nhiều thiệt hại, với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đạt được thành tích đặc biệt so với năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ XHCN, sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình của nhân dân cả nước, chúng ta đã kịp thời khống chế, ngăn chặn kiểm soát đại dịch trong cộng đồng, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Bảo đảm an sinh, xã hội từng bước khôi phục kinh doanh, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa khống chế đại dịch thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống, an toàn cho người dân.

Những kết quả đạt được không chỉ tạo dấu ấn mà còn tạo niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn đảng, toàn dân vững vàng vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ thuận lợi, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Mời quý độc giả xem thêm:

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.587 đại biểu và các khách mời đến dự Đại hội Đảng lần thứ XIII trong không khí phấn khởi.

 

Thu gọn
26/01/2021 | 08:30

8h20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang háo hức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”. 

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

“Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho biết toàn văn các báo cáo đã được gửi đến các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào một số vấn đề chung có tính khái quát, làm rõ những nội dung chủ yếu và các điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, cho ý kiến quyết định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với các dấu mốc quan trọng được đề ra trong văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định điều này có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu một số vấn đề chung, cơ bản, tập trung vào một số điểm nhấn quan trọng để Đại hội xem xét, quyết định.

Một là quá trình chuẩn bị các văn kiện. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII rất sớm. Ngay từ Hội nghị Trung ương 8 đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự.

Ba tiểu ban chuẩn bị văn kiện đã được thành lập, đó là Tiểu ban Văn kiện do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Để giúp việc cho các Tiểu ban, Ban Bí thư đã quyết định thành lập các tổ biên tập và bộ phận giúp việc.

Các Tiểu ban đã khẩn trương xây dựng chương trình và kế hoạch làm việc sau khi được thành lập. Hơn 2 năm qua, các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tổ chức 50 cuộc khảo sát thực tế để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau khi công khai các dự thảo lấy ý kiến nhân dân, các tiểu ban văn kiện đã thu được 1.410 trang ý kiến đóng góp của nhân dân, và báo cáo tổng hợp chung gần 200 trang.

Quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp.

Dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện ý chí thống nhất. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn, tiếp thu.

Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn sự đóng góp quý báu của các cán bộ lão thành, đồng chí, đồng bào thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, nhân dân, đất nước "mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

 

 

 

 

Thu gọn
26/01/2021 | 08:20

8h05

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

XEM VIDEO:

 

Diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng ta là đội tiền phong, mỗi đảng viên là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Thủ tướng nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, các đồng chí là đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh của hơn 5,1 triệu đảng viên.

Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Đại hội tưởng nhớ các tiền bối, anh hùng giải phóng dân tộc

Đại hội chào mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, các vị đại sứ, đại biện, tổ chức quốc tế.... Đại hội trân trọng biểu dương sự phấn đấu, tinh thần của toàn Đảng, toàn dân cùng các phong trào thi đua yêu nước đã lập thành tích chào mừng Đại hội.

Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

 

 

{keywords}
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII.

 

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đặc biệt, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”.

XEM TOÀN VĂN TẠI ĐÂY.

Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VietNamNet giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay (26/1).

 

Thu gọn
26/01/2021 | 08:13

8h

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ. Phiên khai mạc Đại hội chính thức bắt đầu.

{keywords}
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng hơn 1.500 đại biểu về dự Đại hội.

Phiên khai mạc có sự tham dự của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa. Đại diện các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu. Đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những khách mời danh dự của Đảng tại lễ khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc.

 

Thu gọn
26/01/2021 | 08:13

7h55

Ban Tổ chức Đại hội thông báo kết quả phiên họp trù bị của Đại hội diễn ra vào sáng 25/1; mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội vào hội trường.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN
Thu gọn
25/01/2021 | 17:13

7h: Các đại biểu đến Trung tâm hội nghị quốc gia

{keywords}
Các đại biểu dự phiên khai mạc

Hôm qua, tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

{keywords}
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đại biểu Ủy viên Bộ Chính trị và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. 

Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải - Hồng Nhì

 
Thu gọn

tin nổi bật

Đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô TP.HCM, xóa nạn xe ‘dù’, bến ‘cóc’

Để khắc phục tình trạng ùn ứ, kẹt xe và nạn xe “dù”, bến “cóc” tại TP.HCM, Sở Giao thông vận tải TP đã xây dựng hai phương án hạn chế xe khách đi vào khu vực nội đô.

Lại thêm loạt lái xe vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng

Chỉ 48 giờ sau vụ "ma men" đâm cây xăng trên đường Láng (Hà Nội), tối 14/8, tổ công tác của Đội CSGT số 3 phát hiện thêm nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường này.

Cân nhắc ghi tên các thành viên trong gia đình trên bìa đỏ thửa đất

Bộ TN&MT đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi về nội dung sổ đỏ hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên hộ gia đình. Điều kiện để được ghi tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là gì?

Nuôi cua trong 'chung cư mini' tại Hà Nội, giá hơn 800 nghìn/kg không đủ bán

Lần đầu tiên tại Hà Nội, mô hình nuôi cua trong nhà được áp dụng để sản xuất cua cốm và cua lột với một hệ thống nuôi cua khép kín.

Du lịch Nghệ An lập kỳ tích sau đại dịch

Khi cuộc sống trở lại bình thường, Nghệ An đã tiên phong khai hội du lịch sớm nhất cả nước để thu hút khách trở lại. 6 tháng đầu năm, lượng khách đến với Nghệ An là hơn 4 triệu lượt người, trong đó khách lưu trú hơn 2,6 triệu người.

Hôm nay, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị xét xử ở Hà Nội

Hôm nay (15/8), TAND TP Hà Nội đưa 28 bị cáo vụ sai phạm đất đai ở Bình Dương ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày.

Mưa ngập ở Hà Nội và nghịch lý trạm bơm nghìn tỷ 'khát nước’

Từ khi hoàn thành đến nay, 10 tổ máy Trạm bơm Yên Nghĩa chưa ngày nào hoạt động hết công suất, dù phía Tây Hà Nội cứ mưa là ngập. Trạm bơm nghìn tỷ này vận hành cầm chừng do kênh dẫn nước La Khê chưa hoàn thành.

Cuộc truy quét lớn chưa từng có vào bản ma túy khét tiếng Tây Bắc

Sự phức tạp tại bản ma túy tăng lên khi nhóm đối tượng sẵn sàng "quây" ngược lực lượng công an, một kế hoạch lớn được triển khai đồng bộ giúp trả lại sự bình yên nơi miền biên viễn Lai Châu.

Dự báo thời tiết 15/8: Hà Nội ngày nắng, có lúc mưa rào và giông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 15/8, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa cao nhất trên 50mm. Trung Bộ ngày nắng, mưa rào vào chiều tối. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn mưa giông.

Ông nội bàng hoàng khi phát hiện cháu trai bất tỉnh trong tủ đông

Đi họp về không thấy cháu, ông Thược bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, đâu ngờ rằng cậu bé bị người thuê nhà của gia đình mình hành hạ, suýt mất mạng.

Xác định danh tính nữ hành khách đứng lên băng chuyền hành lý để quay clip

Cảng vụ hàng không miền Nam đã xác định được danh tính và mời nữ hành khách đứng lên băng chuyền hành lý tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) để quay clip.

Lý do nghi phạm hành hung bé 3 tuổi rồi nhốt vào tủ cấp đông

Chỉ vì bé hỏi nhiều và rủ Giang chơi cùng mà nghi phạm đã dùng chày kim loại đánh, hành hung cháu bé rồi cho vào tủ cấp đông.

Chồng ngã gục khi thấy thi thể cháy đen của vợ và 2 con đưa ra từ vụ cháy

May mắn được cứu ra khỏi căn nhà đang cháy ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) với tình trạng bỏng, ông Đặng Đình Hùng, khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của vợ và 2 con được đưa ra khỏi hiện trường.

Tàu chở nghìn lít dầu cháy dữ dội trên biển

Trong lúc bơm dầu, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy khiến hơn 1.000 lít dầu cùng chiếc tàu bị thiêu rụi.

Quân đội 6 nước khổ luyện thao trường, ngày mai thi đấu 'vùng tai nạn' ở Việt Nam

Ngày mai, cuộc thi các đơn vị cứu hộ khẩn cấp "Vùng tai nạn" (Emergency area) của Army Games lần thứ VIII sẽ khai mạc tại trung tâm huấn luyện quân sự Miếu Môn, với sự tham gia của 6 nước.