Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận nhà đất). 

Sở TN&MT TP.HCM thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu căn cứ theo Nghị quyết 126/2016 của HĐND TP.HCM và Quyết định 52/2016 của UBND Thành phố. 

 Lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất tại TP.HCM vẫn chưa phân biệt giữa hình thức nộp hồ sơ trực tiếp và hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. (Ảnh: Anh Phương)

Từ năm 2017 đến hết tháng 4/2023, tổng lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất được Sở TN&MT thu đối với các hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố là 66,8 tỷ đồng. 

Trong đó, các năm 2017, 2018, 2019 và 2022, tổng thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất trong năm từ 10 tỷ đồng trở lên. Thấp nhất là năm 2020, với 5,9 tỷ đồng. 

Số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất nói trên là số liệu được thống kê riêng tại Sở TN&MT TP.HCM, chưa bao gồm số liệu tại UBND TP.Thủ Đức và 21 quận – huyện. 

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất vẫn còn một số tồn tại, như: Mức thu phí hiện nay chưa phân biệt giữa trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; thiếu mức thu cho các trường hợp phải trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính. 

Ngoài ra, mức thu hiện nay chưa tương đồng với cách xây dựng mức thu quy định tại các nghị quyết mới thông qua của HĐND TP.HCM. 

Do mức thu tại các nghị quyết này đều được xây dựng trong điều kiện nộp hồ sơ trực tuyến và số hoá bản đồ địa chính nên đã giảm 50% chi phí các bước liên quan so với nộp hồ sơ trực tiếp và điều kiện không số hoá

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP.HCM, việc thu lệ phí như hiện nay chưa phục vụ được công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trên sơ sở đó, Sở TN&MT TP.HCM để xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nhà đất theo hai hình thức là nộp hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ trực tuyến.