- Trong đó, 1.069 tỷ sẽ được dành cho việc giải phóng mặt bằng và tái định cư, 90 tỷ khác sẽ dùng để trồng cây xanh cách ly trên quy mô 268 ha thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước.

Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường TPHCM giai đoạn 2016-2020, TP đã quyết dành một khoản tiền lên tới 1.159 tỷ đồng để thực hiện cam kết giảm mùi hôi từ bãi rác Đa Phước.

{keywords}
Bãi rác Đa Phước 
Đa Phước chiếm 2 hạng mục trong tổng số 54 chương trình, đề án, dự án ưu tiên thực hiện, với tổng kinh phí là 64.119,6 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị tập trung, nạo vét kênh rạch…theo hình thức huy động vốn PPP, ODA là 51.298 tỷ đồng.

Trước đó, trong dự thảo KT-XH năm 20016 và phương hướng trong năm 2017, TPHCM cũng đã xác định tập trung các giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất việc khuyếch tán mùi hôi từ Khu liên hợp chất thải rắn và Nghĩa trang Đa Phước, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trong khu liên hợp.

TPHCM sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, giám sát quy trình vận hành kỹ thuật, thắt chặt công tác kiểm soát mùi trong quá trình hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị xử lý, đặc biệt là bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hiện là nguồn tiếp nhận xử lý chất thải có quy mô lớn.

TP cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe vận chuyển để rơi vãi chất thải và không đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu xử lý chất thải trong mùa mưa hàng năm.

Cụ thể hơn, TP sẽ cho đầu tư các trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm; mở rộng mạng lưới quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu theo dõi, đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường.

TP cũng sẽ quan tâm đến việc thực hiện công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

V.Đ