UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Chiến lược nhằm mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiệm cận mức tiên tiến của khu vực và quốc tế; nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, giá trị cạnh tranh và đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.

Chiến lược cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như: Nâng cao đóng góp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu và trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 45% trở lên.

Ảnh minh họa

Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.

Đưa Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP thuộc nhóm 5 hệ sinh thái dẫn đầu cả nước.

Đảm bảo chi cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách của TP. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP trở lên.

Hỗ trợ ít nhất 2 tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế.

Số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng từ 8%-10% hằng năm; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp.

Số lượng bài báo khoa học được công bố quốc tế đối với tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus tăng khoảng 10% so với giai đoạn 2016-2020.

Số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tăng trung bình 16%-18%/năm. Số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12%-14%/năm. Tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8%-10% số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của TP.

Ngọc Châu