Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 về việc cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn. 

Theo đó, UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi. Hệ số điều chỉnh giá đất này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi chứ không phải giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

{keywords}
TP.HCM vừa được Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án Nhà nước thu hồi đất. 

Chính phủ giao UBND TP.HCM quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Ban hành cơ chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch  nhằm rút ngắn thời gian. Định kỳ hàng năm, UBND TP.HCM báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trình tự thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo 9 bước.

Bước 1: Thông báo thu hồi đất (trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày với đất phi nông nghiệp, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người bị thu hồi đất biết).

Bước 2: Thu hồi đất.

Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản trên đất.

Bước 4: Lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư.

Bước 5: Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của nhân dân.

Bước 6: Hoàn chỉnh phương án.

Bước 7: Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện.

Bước 8: Tổ chức chi trả bồi thường.

Bước 9: Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất. 

Nhiều 'bất thường' trong việc thu hồi đất tại dự án King Bay

Nhiều 'bất thường' trong việc thu hồi đất tại dự án King Bay

Để giao đất cho Công ty CP Free Land triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai đã thu hồi đất của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi về việc thu hồi đất, chi trả tiền đền bù cho người dân có đất thuộc dự án này.

Phương Anh Linh