- Phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Uỷ hội sông Mekong quốc tế diễn ra hôm nay tại Hà Nội, do VN, nước Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Diễn ra trong hai ngày, Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Uỷ ban sông Mekong VN và là Chủ tịch Hội đồng Uỷ hội sông Mekong quốc tế khóa 2014-2015 chủ trì phiên họp.

{keywords}

Ảnh: Thái An

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, trong thời gian qua, Ủy hội sông Mekong quốc tế và các quốc gia thành viên đã rất nỗ lực trong triển khai các cam kết về Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực nghiện Nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững của lưu vực, bao gồm cả những tác động của các thủy điện trên dòng chính…

Bộ trưởng cũng cho rằng, trước mắt còn nhiều thách thức liên quan đến tài nguyên nước, tài nguyên sông Mêkông. 

Bộ trưởng đề nghị Uỷ hội triển khai đồng bộ các hoạt động ưu tiên như đẩy mạnh nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, bao gồm cả những tác động của thủy diện dòng chính; cập nhật thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cho giai đoạn chiến lược 2016-2020; tiếp tục tăng cường thực hiện các thủ tục của Ủy hội bao gồm cả thủ tục thông báo, tham vấn trước…

Tại phiên họp lần thứ 21, Hội đồng sẽ thảo luận và xem xét báo cáo về tiến độ thực hiện nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mekong, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính; tiến độ thực hiện tham vấn trước về công trình thủy điện Đôn Sa-hông (Lào); tiến độ tuyển chọn Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế; thực hiện và cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước và chuẩn bị cho Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020....

Thái An