Sáng 3/3, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa và sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam.

Ngày 12/5/1992, Tổng cục Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 143 về thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội. Tiếp đó, ngày 24/11/2020, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 3672 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sau 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng.

Từ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã thúc đẩy các phong trào thi đua của Quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại tổng kết.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.

"Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội", Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhận định, sau 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động và 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong Quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn. 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, tại hội nghị tổng kết sẽ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân...

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra trực diện và gay gắt hơn. Nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng.

Tình hình kinh tế, xã hội trong nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, tuy nhiên tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, mặt tiêu cực của internet, mạng xã hội và những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, mở cửa, giao lưu quốc tế; cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đã và đang tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định, Quân đội cần tiếp tục là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; mẫu mực, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Quân đội cần xung kích trong phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. 

Kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hóa

Kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hóa

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng về văn hoá, bài trừ các hình thức văn hoá lai căng, mê tín, dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục.
Để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh

Để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh

Ngành văn hóa cần nâng cao chất lượng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.