Về vấn đề này, đại diện BHXH Hà Nội cho biết, theo quy định của Luật  2014, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng .

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm

Như vậy, đối với lao động nam để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm BHXH. Sau đó mỗi năm đóng  thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%.

Vì thế từ năm 2022 muốn hưởng lương hưu tối đa là 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Người nghỉ hưu năm 2020 để hưởng được mức lương hưu tối đa phải đủ thời gian đóng BHXH 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ. (Ảnh: VGP)

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó mỗi năm đóng BHXH mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm đóng BHXH.

Gia Văn