Nóng ý tưởng dựng mô hình 3D phim Kong ở phố đi bộ Hồ Gươm