Kiều Minh Tuấn và An Nguy khẳng định: Chúng tôi yêu nhau là thật