Lý Liên Kiệt giao khối tài sản 7000 tỷ cho vợ quản lý