2 triệu lao động khó khăn do dịch Covid-19, Chính phủ muốn hỗ trợ gấp 62 ngàn tỷ