Dự án nhà máy giấy Phương Nam đắp chiếu, ngân sách trả thay trăm triệu đô