Dự kiến cải tạo đường lăn hai sân bay lớn nhất Việt Nam vào tháng 7