Nhổ bỏ hàng triệu cây hoa, nhà vườn đau xót không dám nhìn