Tài chính 1 tỷ đồng còn có thể mua nhà ven Sài Gòn?