Dân bán ô tô thời dịch corona kín bưng khẩu trang, hạn chế bắt tay