Tại sao cảnh báo sóng thần Indonesia không kích hoạt?