Tuyển Việt Nam, thừa mà thiếu, vì đâu - VietNamNet