Bật giàn giáo, công nhân ở Hải Dương rơi từ tầng 14 tử vong - VietNamNet