Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về việc điều tra mua sắm tại CDC Hà Nội - VietNamNet