Sẽ điều tra nhân khẩu, tình trạng sử dụng đất của 139 hộ dân La Thành