vòng kim cô

Cập nhập tin tức vòng kim cô

Cần tháo “vòng kim cô” cho Thành phố Hồ Chí Minh

 - Một cơ chế tự chủ gắn với việc tập trung nguồn lực cần thiết để TPHCM có thể phát triển là việc cần làm ngay.