Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn nội dung phóng sự “Thanh bảo kiếm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng” phát trên chuyên mục “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Nhằm xây dựng nội dung phóng sự “Thanh bảo kiếm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng” phát trên chuyên mục “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an đã có trả lời phỏng vấn báo chí. Công Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng.

Xin Bộ trưởng cho biết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có ý nghĩa như thế nào đối với xây dựng Đảng bộ CATW và lực lượng Công an nhân dân (CAND) thực sự trong sạch, vững mạnh?

Kết luận số 21 của Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là cơ sở rất quan trọng để xây dựng Đảng bộ CATW và lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng CAND nhận thức rõ việc triển khai thực hiện Kết luận số 21 sẽ giúp chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ đó các tổ chức đảng, các đơn vị trong CAND được củng cố vững mạnh. Vấn đề quan trọng là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực tế đã chứng minh, ở tổ chức đảng nào, trước hết là cấp ủy viên và người đứng đầu Công an các cấp nhận thức được sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tự giác, gương mẫu, từ đó sẽ phát huy tốt vai trò tiền phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị đó luôn trong sạch, vững mạnh. 

 
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong lực lượng CAND từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua đó rút ra kết luận gì?

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy CATW xác định ngay từ khi thực hiện Nghị quyết Đảng bộ CATW lần thứ 7. Đảng ủy CATW và lực lượng CAND đã triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND.

Trong đó, đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Tổ chức bộ máy của lực lượng Công an tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, giảm tầng nấc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường mạnh cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Tập trung các nguồn lực, hoàn thành xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc (sớm hơn 6 tháng so với lộ trình của Chính phủ), tạo hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt là vừa qua, Đảng ủy CATW đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết tổng thể, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, tạo tiền đề căn bản cho công tác công an và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong 10 năm tới.

Tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố.

Thành lập các cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy thuộc Công an các tỉnh, thành phố và một số đơn vị của Bộ. Đây là quyết tâm lớn, để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng, chống suy thoái, tiêu cực, trong thời điểm Bộ Công an tiếp tục sắp xếp, thu gọn tổ chức bộ máy bên trong. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, chi bộ trong CAND đã tiến hành kiểm tra, giám sát nhiều lượt tổ chức đảng và đảng viên; Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương, qua công tác kiểm tra đã phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.

Từ chủ động phòng ngừa đến kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những vi phạm, suy thoái, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên CAND đã không ngừng tự soi chiếu, tự nhận diện. Từ đó đề ra giải pháp đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những yếu kém.

Qua thực tiễn học tập, công tác và chiến đấu, việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND là yếu tố then chốt, quyết định. Cấp ủy và người đứng đầu phải thực sự đoàn kết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Điều này đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an trao tặng những phần thưởng cao quý; góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 21 trong thời gian tới, lực lượng CAND tập trung những nhiệm vụ, giải pháp nào thưa Bộ trưởng?

Đảng bộ CATW xác định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 21 phải được thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, thực chất và tiến hành từ cơ sở. Qua đó, tiếp tục thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu”. Vì vậy nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được xây dựng và triển khai.

Trong đó tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch của Đảng ủy CATW về thực hiện Kết luận số 21 trong CAND; đi đôi với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong CAND.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng các tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, để CAND thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 58 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; khẩn trương xây dựng danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; Quy chế phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên theo quy định.

Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Chủ động, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật” đúng người, đúng tội; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

tin nổi bật

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.

Xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước; có nhiều mục tiêu quan trọng như: sân bay, nhà ga, cảng biển,…

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng trước việc tăng lãi suất của Mỹ, Châu Âu

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất

Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Nhân dịp 45 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết với nhan đề "45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển".

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tại lễ trao quyết định bổ nhiệm

Sáng 12/9, Bộ TT&TT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. VietNamNet trân trọng giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Thanh Lâm.

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, của Quân đội trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022

Bài phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 18/9.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Quốc hội.