Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết luận nêu rõ, sau hơn 10 năm thực hiện thông báo 312 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển lãnh đạo uỷ ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra và các quy định của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra đang từng bước được nâng cao.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 vừa qua

Tuy nhiên, Ban Bí thư cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như một số cấp ủy chưa quan tâm thực hiện toàn diện nội dung thông báo 312; chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ có nơi chưa cao, chưa đồng đều; còn có sự nhầm lẫn giữa luân chuyển và điều động; chưa xây dựng được đề án, kế hoạch luân chuyển; chưa có chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ luân chuyển; luân chuyển cán bộ trong nội bộ ngành kiểm tra Đảng chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp được luân chuyển sang các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và nhiều cán bộ các ngành, các cấp được luân chuyển về làm công tác kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm chất lượng. Trong đó có nhiều cán bộ luân chuyển được bố trí giữ chức vụ chủ chốt của cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành kiểm tra và của các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên nghiệp

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, chuyên sâu, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu một số nội dung.

Cụ thể, cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục thực hiện thông báo 312, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở cả cấp trung ương và địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác luân chuyển gắn với công tác quy hoạch, điều động và các khâu khác của công tác cán bộ,

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh đến việc chú trọng luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra đảng để tăng cường cán bộ cho các cấp, địa bàn cần thiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng các cấp, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ban Bí thư giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận này, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

Thu Hằng

Thường trực Ban Bí thư: Kỷ luật là những quyết định rất khó khăn, trăn trở

Thường trực Ban Bí thư: Kỷ luật là những quyết định rất khó khăn, trăn trở

Trách nhiệm của mỗi quyết định kỷ luật là rất quan trọng, vì đều đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên, đến danh dự không chỉ của một cá nhân mà còn của cả tập thể, gia đình, dòng họ.