Ngày 9/7, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng Siêu Việt.

Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ TT&TT, Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng Siêu Việt đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính, bao gồm: 

Hoạt động bưu chính không đúng với nội dung quy định trong văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Nghị định số 15/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 8 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Áp dụng giá cước không đúng với giá cước các dịch vụ bưu chính như đã đăng ký hoặc kê khai hoặc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại điểm g khoản 4 Điều 13 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 11 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Không thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, quy định tại điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Với các hành vi vi phạm này, Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng Siêu Việt bị xử phạt với tổng số tiền 28,5 triệu đồng.