- Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo xây dựng một số công trình phục vụ du lịch sinh thái tại khu vực cos 600, cos 700 của vườn quốc gia Ba Vì.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2022/VPCP-KTN ngày 20/9/2016, của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về xây dựng một số công trình phục vụ du lịch sinh thái tại khu cos 600, cos 700 vườn quốc gia Ba Vì, kèm theo văn bản số 203/BNN-TCLN ngày 31/8/2016 của Bộ NN&PTNT.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thống nhất đề nghị của Bộ NN&PTNT về việc tiếp tục dừng các hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại khu vực này để rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng.

{keywords}
Dự án Lemont Ba Vì

Bộ Xây dựng cho rằng, theo quyết định số 24/2012QĐ-TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020, dự án khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ 1 thuộc vườn quốc gia Ba Vì là dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; căn cứ luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng phân khu hành chính dịch vụ I do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, Bộ NN&PTNT khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thi công, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Vẫn theo ý kiến của Bộ Xây dựng, các công trình thuộc dự án được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 89, luật Xây dựng năm 2014; Công trình chỉ được tiếp tục triển khai thi công sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Xuân Bách