Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập theo Kế hoạc số 125/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (CĐS), thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc CĐS tại cơ sở. 

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách Đảng, nhà nước, nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, thành phố về công tác CĐS đến nhân dân, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng CNTT, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. 

Trong tháng 7/2022, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã được Sở Thông tin & Truyền thông tập huấn thông tin về Cổng dịch vụ công tỉnh và quốc gia, trang Chính quyền điện tử tỉnh, Chương trình, mục tiêu chuyển đổi số của Quảng Ninh. Đồng thời, tập huấn cách hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, BHXH, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân số. 

Ngay sau khi thành lập, 1.473 Tổ công nghệ số cộng đồng với phương châm hoạt động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trực tiếp hướng dẫn người dân theo hướng cầm tay chỉ việc, đã làm cho người dân Quảng Ninh thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó, lan toả công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Người dân thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 về CĐS toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quảng Ninh đang đẩy mạnh việc CĐS toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch đã được đề ra, Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hành chính ban hành mới đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở, được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số; tối thiểu 50% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh; 100% người dân có định danh điện tử và mỗi gia đình đều có địa chỉ số; kinh tế số chiếm ít nhất 20% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2022, Quảng Ninh bắt đầu triển khai việc xác thực định danh điện tử công dân qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Phấn đấu hết năm 2023 sẽ hoàn thành 8 cơ sở dữ liệu nền tảng quan trọng, gồm: đất đai; cán bộ, công chức, viên chức; y tế; giáo dục; quy hoạch; du lịch; đầu tư công; giao thông. Từ năm 2024, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cả 3 cấp được số hóa. Đến năm 2025, tối thiểu 50% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Công Duy