Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá chung, thời gian qua, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác thông tin công dân từng bước được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy cũng nhận định, việc triển khai Nghị quyết số 16- NQ/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vẫn còn một số hạn chế.

Công dân nâng bước 2 VNeID tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Quảng Nam. Ảnh: S.X.

Cụ thể, một số cấp ủy, người đứng đầu các ngành, địa phương chưa thật sự nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử nên chưa lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chặt chẽ…

5 giải pháp

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Đề án số 06, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu dân cư.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án số 06 các cấp; phát huy vai trò xung kích của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến từ cấp thôn, tổ dân phố, nòng cốt là lực lượng thông tin và truyền thông kết hợp vai trò của đội ngũ cán bộ, hội viên đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Thứ hai, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách, cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các công việc như: Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dữ liệu hộ tịch điện tử, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác sử dụng thông tin người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, đúng quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh, xây dựng các cơ sở dữ liệu của tỉnh đảm bảo quy định về kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin khác.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò Đề án số 06, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phục vụ việc xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu từ Trung ương tới cơ sở.

Và, thứ năm, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan đơn vị liên quan tập trung phối hợp cùng ngành công an các cấp để thực hiện việc cài đặt ứng dụng VneID cho công dân.

Trước mắt, yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh sớm đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Đến nay, thống kê toàn tỉnh đã có  hơn 140.000 tài khoản VNeID mức 2 và hơn 40.000 tài khoản VNeID mức 1 được kích hoạt, cài đặt.

Dự kiến, phấn đấu đến ngày 30/6, toàn tỉnh sẽ có hơn 700.000 tài khoản VNeID được kích hoạt, cài đặt và sử dụng.